Edificación: Certificado de eficiencia enerxética
 • ¿QUÉ É o certificado de eficiencia enerxética?Open or Close

  O Certificado de Eficiencia Enerxética é un documento cuxa finalidade é informar, de xeito obxectivo, sobre as características enerxéticas dos edificios, de forma que se poida comparar e valorar a súa eficiencia enerxética.

  O certificado dará información exclusivamente sobre a eficiencia enerxética do edificio, e non supón en ningún caso a acreditación do cumprimento de ningún outro requisito exixible ó edificio.

 • ¿QUIÉN ESTÁ OBRIGADO a disponer del certificado?Open or Close

  Todo aquel edificio completo, vivienda o local de uso independiente, que sea objeto de contrato de compraventa o de arrendamiento, debe disponer del certificado de eficiencia energética, siendo el propietario del mismo el responsable de encargar la realización de la certificación energética.

 • ¿QUIÉN NO ESTÁ OBLIGADO a dispoñer do certificado?Open or Close

  a) Edificacións que polas súas características de utilización deban permanecer abertas.

  b) Edificios e monumentos protexidos oficialmente por ser parte dun entorno declarado ou en razón do seu particular valor arquitectónico ou histórico, cando o cumprimento de tales exixencias puidese alterar de xeito inaceptable o seu carácter ou aspecto.

  c) Edificios empregados coma lugares de culto e para actividades relixiosas.

  d) Construcións provisionais cun prazo previsto de utilización igual ou inferior a dous anos.

  e) Edificios industriais e agrícolas, na parte destinada a talleres, procesos industriais e agrícolas non residenciais.

  f) Edificios illados cunha superficie útil total inferior a 50 m2.

  g) Edificios de sinxeleza técnica e de escasa entidade construtiva que non teñan carácter residencial ou público, xa sexa de forma eventual ou permanente, se desenrolen nunha sola planta e non afecten á seguridade das persoas.

  h) Edificios que se compren para a súa demolición.

  i) Edificios de vivendas obxecto dun contrato de arrendamento por un tempo inferior a catro meses ó ano.

 • ¿PARA QUÉ SIRVE o certificado?Open or Close

  O certificado describe a eficacia do edificio en canto a consumo de enerxía, o que permitirá ó usuario final comparar de xeito obxectiva o consumo enerxético que suporá a selección dun ou outro inmoble.

  Isto supón un aforro enerxético e polo tanto económico ó comprador ou inquilino.

  No certificado inclúense medidas recomendadas, clasificadas en función da súa viabilidade técnica, funcional e económica, e a súa repercusión enerxética, que permitan mellorar a cualificación enerxética obtida como mínimo un nivel se a cualificación de partida fora B, ó C ou dous niveles, se a cualificación de partida fora D, E, F ou G.

 • ¿CÁNDO entra en vigor?Open or Close

  A partir do 1 de xuño de 2013 será obrigatorio dispoñer do certificado de eficiencia enerxética para formalizar un contrato de compravenda o arrendamento de calquera inmoble, salvo as edificacións con licenza de obra ou visado de proxecto posterior ó 1 de maio de 2007 que xa deben contar co certificado ó finalizar a construción do mesmo.

 • ¿CÁL É O PERÍODO DE VALIDEZ?Open or Close

  O certificado de eficiencia enerxética ten unha validez máxima de 10 anos.

 • ¿QUÉ INFORMACIÓN será necesario aportar?Open or Close

  Para a xustificación mais completa do certificado de eficiencia enerxética os propietarios deberán aportar a seguinte documentación:

  - Ano de construcción do inmoble.
  - Planimetría en formato compatible con formato dxf do local, edificio e edificios lindantes.
  - Fotografía recente exterior do local.
  - Referencia e planimetría catastral en formato dixital..
  - Definición dos materiais que forman os seguintes elementos construtivos:

  - Fachadas
  - Cubertas
  - Particións interiores
  - Medianeiras
  - Solos
  - Cerramentos en contacto co terreo
  - Ocos (fiestras e portas)
  - Pontes térmicas

  En cada caso deberanse describir as diferentes capas de materiais que conforman os elementos construtivos indicando de cada material:

  - Espesor
  - Conductividade
  - Densidade
  - Cp
  - Resistencia térmica

  - Uso de cada estancia do inmoble, e dos ocos lindantes ó mesmo.

  - Deberase aportar, ademais, a información sobre os sistemas principais e secundarios de calefacción, refrixeración e auga quente, especificando as seguintes características:

  - Tipo de equipo
  - Combustible
  - Potencia nominal
  - Ano de instalación ou última revisión
  - Rendemento
  - Espazos ós que suministra servizo
  - % de contribución de enerxía solar (ou outras renovables equivalentes)

  Ca información anterior poderase optar á mellor cualificación posible do inmoble, a ausencia da mesma poderá supoñer unha diminución da cualificación enerxética, redundando en perxuízo da propiedade.

Solicitar orzamento

INFORMACIÓN

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN

A partir del 1 de junio de 2013 será obligatorio disponer del certificado de eficiencia energética para formalizar un contrato de compraventa o arrendamiento de cualquier inmueble.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Publicado en el BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

El Gobierno aprueba la regulación del Certificado de Eficiencia Energética

El Gobierno anuncia la aprobación de un Real Decreto que regula la certificación de eficiencia energética en la edificación.

Ver máis