Aviso Legal
Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do sitio web de Resolve Enerxía, S.L., así como dos elementos contidos no mesmo (incluíndo, entre outros, imaxes, animación e textos) pertencen a Resolve Enerxía, S.L..

1. Obxeto e aceptación

O presente aviso legal regula o uso do sitio web:

A navegación pola páxina www.resolve-en.es atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a Resolve Enerxía, S.L.fronte a terceiros, dos danos e perdas que puideran ter lugar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

2. Condicións de acceso e utilización

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto; con todo, Resolve Enerxía, S.L.condiciona o uso dalgúns servizos ao previo rexistro dos datos no correspondente formulario. O Usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos que comunique a Resolve Enerxía, S.L.e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O Usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos ofrecidos e a non empregalos para:

a) Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.

b) Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, danar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos del Resolve Enerxía, S.L.ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros Usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos que Resolve Enerxía, S.L. presta os seus servizos.

c) Intentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de Resolve Enerxía, S.L.ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

d) Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de Resolve Enerxía, S.L. ou de terceiros.

e) Suplantar a identidade doutro Usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.

f) Reproducir, copiar, distribuír, por a disposición ou de calquera outro xeito comunicar- publicamente, transformar ou modificar- os Contidos, a non ser que se teña a autorización do titular, dos correspondentes dereitos ou que estea legalmente permitido.

g) Solicitar datos con fins publicitarios ou co obxectivo de remitir publicidade de calquera tipo e comunicacións con fins de venda ou outros de natureza comercial sen que exista unha solicitude ou consentimento previos.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Resolve Enerxía, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

En resumo, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparecen no sitio web son propiedade de Resolve Enerxía, S.L., sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao Usuario dereito algún sobre os mesmos.

Quedan prohibidas a distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación.